slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1.-4. ročníkom, Zemplínska Široká.

OBEC ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s 1.-4. ročníkom, Zemplínska Široká, s nástupom od 1.7.2014.

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnyncov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamstnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritériá a požiadavky:
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť na prácu,
- ovládanie štátného jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania,
- štrukturovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a o získaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja základnej školy,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.5.2014 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Zemplínska Široká, Obecný úrad, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
Na obálku prosíme uviesť:
„Výberové konanie - riaditeľ ZŠ“
„Neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer