slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká.

OBEC Zemplínska Široká v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Zemplínska Široká s nástupom od 1.7.2014.

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy,
- komunikatívnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- zdravotná spôsobilosť na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).
 

Zoznam dokladov, ktoré účastní predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- štrukturovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do 26.5.2014 do 12:00 hod. na adresu:

Obec Zemplínska Široká, Obecný úrad, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín
Na obálku prosíme uviesť:
„Výberové konanie - riaditeľ MŠ“
„Neotvárať!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer