slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Zemplínska Široká

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín

Názov projektu: Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej 

                                   škole Zemplínska Široká

Kód projektu: 312011J387

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Michalovce, Zemplínska Široká

Výška poskytnutého NFP: 83 562,00 Eur

 
Opis projektu:

ZŠ prostredníctvom činnosti jedného pedagogického asistenta a jedného špeciálneho pedagóga sa zameria na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov, zlepšenie správania sa žiakov, či už cez prestávky, tak aj počas vyučovania. Slabo prospievajúci žiaci, aj ťažko vychovávateľní budú vedieť lepšie samostatne pracovať v procese inkluzívneho vzdelávania. Zlepšia sa ich možnosti ďalšieho vzdelávania, prípadne budú mať väčšie šance na ukončenie úplného základného vzdelania.

Úlohou pedagogického asistenta budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na MRK.

Úlohou špeciálneho pedagóga budú jednotlivé aktivity zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, špeciálno-pedagogicképoradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy, bude spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, bude uskutočňovať odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom. Bude prispievať k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi.

 

 

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov na ZŠ v Zemplínskej Širokej.

 Špecifické ciele projektu:

spočívajú v odstraňovaní výchovno-vzdelávacích problémov so žiakmi so ŠVVP a zo SZP, najmä rómskej komunity a to:

• osvojenie si základných hygienických návykov;

•  zlepšenie školských výsledkov vo všetkých fázach vzdelávacieho procesu;

• pomoc pri prispôsobovaní sa podmienkam školy;

•  zlepšenie spolupráce medzi rodičmi a školou.

 

Projekt bude realizovaný od 01/2018 do 12/2020, t.j. v rozsahu 36 mesiacov.
 

 

Predpokladaný dopad projektu na proces vzdelávania na škole je vo viacerých rovinách:

• zatraktívnenie vzdelávania a individuálny prístup;

• zvýšenie kvality výsledkov hodnotenia žiakov;
• integrácia žiakov so ŠVVP a zo SZP do života na škole ako aj do spoločnosti.

 
Konečný prínos projektu je možné vidieť v tom, že ak sa žiakom so ŠVVP a zo SZP zlepšia edukačné výsledky už na prvom stupni, tak s adaptáciou na zvýšené nároky druhého stupňa už budú lepšie pripravení, majú vyššiu šancu úspešne dokončiť ZŠ, pokračovať v štúdiu na strednej škole, a v konečnom dôsledku môžu byť v dospelosti užitoční, a produktívni členovia celej spoločnosti, nehovoriac o vytvorení predpokladov na uplatnenie sa na trhu práce.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

 

www.esf.gov.sk         www.minedu.gov.sk

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer