slideshow 1 slideshow 2

Nachádzate sa tu

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Zemplínska Široká

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 304, 072 13 Palín

Názov projektu: Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Zemplínska Široká

Kód projektu: 312011J387

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Michalovce, Zemplínska Široká

Výška poskytnutého NFP: 83 562,00 EUR

Opis projektu:

ZŠ prostredníctvom činnosti jedného pedagogického asistenta a jedného špeciálneho pedagóga sa zameria na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov, zlepšenie správania sa žiakov, či už cez prestávky, tak aj počas vyučovania. Slabo prospievajúci žiaci, aj ťažko vychovávateľní budú vedieť lepšie samostatne pracovať v procese inkluzívneho vzdelávania. Zlepšia sa ich možnosti ďalšieho vzdelávania, prípadne budú mať väčšie šance na ukončenie úplného základného vzdelania.

Úlohou pedagogického asistenta budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi, s ohľadom na žiakov pochádzajúcich z MRK. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa bude snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na MRK.

Úlohou špeciálneho pedagóga budú jednotlivé aktivity zamerané na odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky, špeciálno-pedagogicképoradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy, bude spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, bude uskutočňovať odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom. Bude prispievať k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP a zo SZP s ostatnými žiakmi.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer